Forbrug og forbrugsregnskaber

 

Lejeloven opsætter en række regler for, hvordan en udlejer kan opkræve og afregne en lejer for lejerens forbrug.

 

Hvis udlejeren leverer varme og opvarmning af brugsvand, så kan udlejeren kræve sine udgifter til lejerens forbrug refunderet. De nævnte udgifter kan ikke indeholdes i lejen.

 

Hvis lejerens forbrug af vand og køling fordeles efter målere (individuelle), så kan udlejeren kræve sine udgifter til lejerens forbrug refunderet.

 

I forhold til el så kan udlejer alene kræve lejerens forbrug refunderet, hvis forbruget afregnes efter individuelle målere, ellers er el en del af den rene leje.

 

 

Aconto betalinger:


Det fremgår af din lejekontrakt, om du opkræves aconto betalinger til forbrug.


Aconto betaling er en betaling af et fastsat beløb, der betales som en forskudsbetaling med henblik på en senere endelig afregning. Opkræves du aconto betalinger til forbrug, så er det udlejeren, der afregner forbruget med forsyningsselskabet. Du betaler et på forhånd fastsat beløb a conto hver måned, som svarer til dit forventede forbrug. Udlejeren vil én gang om året udarbejde et regnskab, hvor det gøres op, hvor meget du har indbetalt a conto, oplysninger om dit faktiske forbrug, og hvad de faktiske udgifter herfor var.

Hvis der er en difference, vil du enten skulle betale et beløb til udlejeren eller have penge tilbage fra udlejeren. Dette afhænger af, om forbruget har vist sig at være højere eller lavere end, hvad der kan dækkes af dine a conto betalinger.


A conto beløbet bliver fastlagt ud fra, hvad udlejeren skønner forbrugsudgifterne vil udgøre. Beløbet bliver derfor ofte sat på baggrund af tidligere lejers forbrug. Udlejer har ret til at justere den månedlige a conto betaling med 6 ugers varsel, hvis den månedlige a conto betaling viser sig enten at være for høj eller lav. Det er typisk vand og varme, der betales a conto, mens el typisk afregnes direkte med forsyningsselskab.


Opkræves du aconto for varme, vand og/eller el, så vær opmærksom på følgende:

 

Varme


Varme adskiller sig lidt fra de andre forbrug, idet udlejer godt kan opkræve a conto betaling for varme, selvom der ikke er en forbrugsmåler tilknyttet dit lejemål. Det er nemlig tilladt, at udlejer fordeler udgifterne til varme efter lejemålets kvadratmeter eller rumfang. Hvis der er et flertal af lejere i bygningen, der er enige om det, kan I vælge at kræve, at udlejeren opsætter forbrugsmålere til lejemålene, så fordelingen dermed fremover sker på baggrund af disse målere.

Opsætning af målere er lejeretligt en forbedring og vil formentlig medføre et forbedringstillæg.

 

Vand


For at udlejeren kan opkræve a conto betaling for vand, skal der være individuelle forbrugsmåler tilknyttet dit lejemål. Er der ikke det, så er dit vandforbrug en del af lejen.

Lejernes hus har ført mange sager om netop dette område, som har betydet, at lejerne er endt med at få mange penge retur, der har været opkrævet ulovligt.

 

El


Hvis udlejer også står for el, gælder samme regler som for vand. Udlejer kan kun opkræve a conto betaling for el, hvis der er en individuel forbrugsmåler tilknyttet det enkelte lejemål. El afregnes dog i langt de fleste tilfælde direkte med forsyningsselskaberne.


Regler for aflæggelse af forbrugsregnskaber:


Et forbrugsregnskab skal være fremkommet til lejer seneste 4 måneder efter regnskabets året udløb. Hvis regnskabet vedrører udgifter fra kollektivt forsyningsanlæg f.eks. naturgas, fjernevarme, skal regnskabet dog være kommet frem til lejer senest 3 måneder efter at udlejer har modtaget endelig afregning fra forsyningsanlægget. Dette, hvis tidspunktet ligger senere end 4 måneder efter regnskabets året udløb.


Et forbrugsregnskab skal indeholde oplysninger om klagevejledning til lejer. Dvs. at det skal fremgå af regnskabet at en lejer, seneste 6 uger efter modtagelsen af et regnskab, kan gøre begrundet skriftlig indsigelse imod regnskabet, om en lejer finder at dette er fejlbehæftet. Indeholder regnskabet ikke påført klagevejledning til lejer, er regnskabet ugyldigt.