Persondatapolitik 


1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Ejerforeningen Lejernes Hus bestyrelse er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger

som vi har modtaget fra dig.Du kan kontakte os på nedenstående adresse:

Lejernes Hus, Norgesvej 12, 4200 Slagelse​

Telefon nr.: 5852 8988
Mail: info@lejerneshus.dk

​Det er Per Rasmussen der er ansvarlig for vores behandling af data.
Per Rasmussen kan kontaktes på tlf. nr. 59 43 81 56 eller mail: pr@lejerneshus.dk​


2. Vi passer på dine data

I forbindelse med vores arbejde indhenter og behandler vi en lang række personoplysninger. Vi indhenter oplysninger fra bl.a. medlemmer, modparter, partsrepræsentanter, andre parter, offentlige myndigheder og virksomheder. Det kan du læse mere om nedenfor under pkt. 4 og 5.Vi værner om den tillid, som der bliver vist os, og om dine oplysninger.​

Vi behandler ikke dine data uden et lovligt grundlag.
Vi indhenter, behandler og videregiver kun relevante og nødvendige oplysninger.
Vi passer rigtig godt på dine oplysninger og behandler dem fortroligt, forsvarligt og sikkert.

​I vores persondatapolitik kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registeret. Du er altid velkommen til at kontakte os.

​3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger.

Vi behandler personoplysninger for at kunne løse lejeretslige opgaver, og for at kunne opfylde de forpligtelser vi som lejerforening i øvrigt har i henhold til love og regler, herunder databeskyttelses loven.Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger desuden af det opdrag vi har fået, eller af den aftale vi har indgået med dig om ydelse af rådgivning.

Behandlingen kan endvidere være begrundet i,​​


  • at den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse,
  • at behandlingen er nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der overstiger den registreredes interesser, eller,
  • at behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares


Vores behandling kan undtagelsesvis også hvile på et samtykke.Der henvises til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a-c og litra f, og artikel 9, stk. 2, litra a, b, og f, samt databeskyttelseslovens kap. 3


​4. Kategorier af personoplysninger. 


Vi behandler almindelige personoplysninger. Vi registrerer kun CPR-numre i det omfang det er relevant og nødvendigt, eller oplysningerne indgår i de oplysninger, vi modtager fra dig eller tredjemand.


​5. Modtagere eller kategorier af modtagere. 


Vi har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som vi har fået kendskab til under vores arbejde. Som led i sagernes behandling vil vi kunne videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:Sagens øvrige parter, rådgivere for parter, syns-og skønsmænd m.v., offentlige myndigheder i det omfang, det er begrundet i sagens behandling.


​6. Hvor stammer de registrerede personoplysninger fra? 


Vi registrerer personoplysninger, som vi har modtaget fra sagens parter, deres rådgivere, andre aktører i sagen, eller som vi har indhentet fra offentlige myndigheder, databaser og registre, f.eks. Statsforvaltningen, tinglysnings systemet, CVR-registret og OIS.


​7. Opbevaring af dine personoplysninger. 


Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det har et sagligt formål. Efter en sag er afsluttet, opbevarer vi de registrerede personoplysninger i 1 år, dette gælder også ved endt medlemskab.Herefter slettes oplysningerne permanent. Oplysninger indhentet til opfyldelse af fraflytningssager vil dog blive slettet efter 6 måneder.


8. Sikkerhed. 


Vi har truffet en række organisatoriske og fysiske foranstaltninger for at passe på de personoplysninger, som vi behandler. Det betyder, at vi har interne instrukser om behandling af data, digital beskyttelse i form af bl.a. virusprogrammer og firewall samt procedurer for tilsyn med beskyttelsen af personoplysninger.Det betyder også, at vi har begrænset, hvem der har adgang til dine oplysninger.Vi har indgået databehandleraftaler med de virksomheder, der behandler datafor os, så vi har sikret, at de også passer godt på de personoplysninger, vi overlader til dem.Hvis der skulle ske et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for krænkelse af dine rettigheder, vil du blive orienteret af os.​


9. Retten til at trække samtykke tilbage.


Hvis vores behandling af personoplysninger undtagelsesvis hviler på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


​10. Dine rettigheder.


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.​​​​


Ret til at se oplysninger (indsigtsret):


​Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


​​Ret til berigtigelse (rettelse):


​Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.​​


Ret til sletning:


​I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


​Ret til begrænsning af behandling:


​Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra 'opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse:​


Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


​​​Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.​


Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.​


I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


​Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra 'opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


​Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


​Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.


Du finder her Datatilsynets kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk