Under samme lov anses ligeledes flere ejendomme, der ejes af samme ejer, opført kontinuerligt som samlet bebyggelse, og har disse ejendomme fælles friarealer, eller driftfælleskab som en ejendom. Det samme er gældende for samvurderet eller samnoteret ejendomme i tingbogen. Dette kaldes ”det udvidet ejendomsbegreb”

Beboerrepræsentationer 

Hvorfor er en beboerrepræsentation en god ide, og hvordan gør man rent praktisk?

Som lejer har du mulighed for at vælge en gruppe repræsentanter, der skal varetage dine interesser i samarbejdet med udlejer, og være forhandlingsdygtige.

 

Beboerrepræsentationen varetager altså lejers interesser over for udlejer. De har også flere rettigheder og indsigt i driften af ejendommen.

 

Beboerrepræsentationen kan få indsigt i, orienteres om eller kan deltage i, bl.a.:

​​

 • Gennemgang af forbrugsregnskab

 • Vedligeholdelsesplan

 • Større projekter, og beføjelser

 • Gennemgang af grundlag for lejeforhøjelse

 • Vedtagelse af husorden

 • Ejendommens budget og regnskab, kan BBR gennemgå

 

Dette er bare et par eksempler, se herunder,-

Beboerrepræsentationer kan vælges når:

​​

 • Ejendommen består af mindst 6 lejemål

 • Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder og udlejer ejer mindst 6 af lejlighederne i ejerforeningen.

 • Ejendommen ejes af en andelsforening og mindst 6 af boligerne ikke bebos af andelshavere.

 

I mindre ejendomme med 3-5 lejligheder kan der vælges en talsmand der repræsenterer lejerne. Beføjelserne overfor udlejer og driften er den samme som en beboerrepræsentation.

 

Oprettelse af beboerrepræsentation:

​​

 • For at oprette en beboerrepræsentation, skal der afholdes et beboermøde.

 • På dette møde skal et flertal ud af mindst 50 % fremmødte stemme for oprettelsen.

 • Er der ikke 50% fremmødte, skal der laves en skriftlig afstemning mellem beboerne, hvor oprettelsen bliver bekræftet, hvor hver lejlighed har en stemme.

 

Indkaldelse til beboermøde:

 

 • Alle i ejendommen har ret til at indkalde til beboermøde. Dette skal ske ved et opslag hvor mange har mulighed for at se det.

 • Beboermødet skal varsles med minimum 8 dage. Der kan også indkaldes via brev til alle. Samtidig skal udlejer også indkaldes og har samme minimum frist.

 • Er lejerne medlemmer af en lejerforening, har denne ret til at indkalde på vegne af deres medlemmer.

 

Hvor mange beboerrepræsentanter skal vælge?

​​

 • Hvis der er over 13 lejligheder i ejendommen, skal der vælges 3 beboerrepræsentanter. Er der under 13 lejligheder i ejendommen, skal der kun vælges 1 repræsentant.

 

Opkrævning fra lejerne?

​​

 • Beboerne kan opkræves op til 352 kr. til dækning af udgifter ved repræsentanternes arbejde i ejendommen, hvis der træffes beslutning om dette på beboermødet. Hvis der ønskes et større beløb, skal hver enkelt lejer tilslutte sig dette særskilt.

       Ejendomsbegrebet.

Ejendomsbegrebet.

 

I boligreguleringsloven anses flere ejerlejligheder, der henhører under samme ejerforening, og ejes af samme udlejer, som èn ejendom.